Test Test Test Test

Õppekorraldus

 

Õppeprotsess

Õppetöö koolis toimub üldhariduskoolide õppetööst vabal ajal. Õppetöö on korraldatud astmeliselt kursuste süsteemis koosnedes nelja-aastasest põhikoolist ja lisa-aastatest täiendõppe näol. Kursus jaguneb I ja II poolaastaks. Õppeperiood algab septembris ja lõpeb üldjuhul mais sisaldades 35 õppenädalat. Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu. Alates 2003.aastast on koolis tegutsenud ka eelkursus, mille eesmärgiks on arendada lapse rütmitunnetust ja koordinatsioonitaju suunates eelkooliealisi lapsi mängult õppimisele.

Põhikooli I kursusele toimub vastuvõtt kevadeti ja sügiseti. Kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem lapse õppima astumiseks avalduse, millele on juurde lisatud kooli õppekorraldus ja kodukord. Enne õppetöö algust sõlmib erakooli pidaja õpilase seadusliku esindajaga lepingu.

Koolis kehtib õppemaks, mida tasutakse ettemaksu korras iga kuu saadud arve alusel kas ülekandega arvel näidatud pangakontole või sularahas kooli kontoris.

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolina saab lapsevanem esitatud tuludeklaratsiooni alusel koolitusraha tagasi tulumaksumäära ulatuses.

Põhikoolis I poolaasta ja II poolaasta lõpus antakse õpilasele tunnistus, mis sisaldab numbrilisi ja arvestuslikke hinnanguid läbitud õppeainete kohta. Õpilase üleviimine kursuselt järgnevale toimub positiivsete hinnangute alusel. Arsise Kellade Kooli lõpetamiseks tuleb läbida põhikool (ehk IV kursust) õppekavas ettenähtud mahus. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele lõputunnistus. Põhikooli läbinud õpilastel on võimalus konkureerida täiendõppesse ja vabade kohtade olemasolul kontsertansamblitesse.
 

Õppeained

  • Kellade ansamblimäng: grupis on maksimum kuni 18 õpilast. Esimesel kahel kursusel on kasutusel handchime'i nime kandvad käsikellad ja kolmandal kursusel alustatakse tööd inglise käsikelladega;
  • Solfedžo: grupis on maksimum kuni 20 õpilast. Solfedžos tegeletakse noodiõppe ja muusika teoreetilise analüüsiga. Ka siin on abivahenditena kasutusel käsikellad;
  • Muusikalugu (valikaine): grupis on maksimum kuni 20 õpilast (min 12 õpilast). Muusikaloos tehakse tutvust maailma tuntumate heliloojate, kunstnikega ja erinevate ajastute kombestikuga ning külastatakse kontserte.
  • Klaverimäng: õpe toimub 2-3 õpilasest koosnevates gruppides (klassis on 3 klaverit).