ARSISE KELLADE KOOLID

Kuidas kõik algas?

Kui esimene Arsise laste kelladeansambel 1996. aastal tegevust alustas, nägime kui palju rõõmu ja lusti kellademäng lastele valmistas. Käsikellad on muusikainstrumendid, mille abil on võimalik üsna kiiresti koosmängu alustada ja nii on edusammud kiired tulema ning rõõm muusika tegemisest suur! Otsustasime, et seda rõõmu ja lusti tuleb jagada rohkemate lastega ja idee kelladekoolist hakkas idanema!

Pärast aasta jagu sobilike ruumide otsinguid, paberite korda ajamist, kooli meeskonna kokkupanemist, EV Haridusministeeriumilt koolitusloa saamist, avasimegi 1999.aastal Arsise Kellade Kooli Tallinnas, kaks aastat hiljem ka Tartus.

Tänaseks oleme muusikalist baasharidust andnud pea 1000-le Eesti lapsele, keda nüüdseks kohtame tihti erinevates kontserdisaalides publiku hulgas või muusikutena laval. Mitmed neist on kellamängu jätkanud Arsise kontsertkoosseisudes.

Meeskonnatöö, vastutustunne, suhtlusoskus, esinemisjulgus – need on oskused, mida lapsed omandavad läbi ansamblimängu! Lisaks leitakse endale sõbrad kogu eluks!

Kvaliteetne huvikool 2024

Kuidas toimub õppetöö?

 • Õppetöö on meil korraldatud astmeliselt kursuste süsteemis, koosnedes nelja-aastasest põhiõppest ja lisa-aastatest täiendõppe näol.
 • Õppeperiood algab septembris ja lõpeb mais-juunis, koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.
 • Alates 2003. aastast tegutseb ka eelkursus, mille eesmärgiks on suunata eelkooliealisi lapsi mängult õppimisele ja valmistada neid ette kelladekooli sisseastumiseks.
 • Põhiõppe I kursusele toimub vastuvõtt kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.
 • Põhiõppes I ja II poolaasta lõpus antakse õpilasele tunnistus, mis sisaldab numbrilisi ja arvestuslikke hinnanguid läbitud õppeainete kohta.
 • Arsise Kellade Kooli lõpetamiseks tuleb läbida põhiõpe (ehk IV kursust) õppekavas ettenähtud mahus. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele lõputunnistus.
 • Põhiõppe läbinud õpilastel on võimalus astuda täiendõppesse ja vabade kohtade olemasolul konkureerida Arsise kontsertansamblitesse.
 • Koolis kehtib õppemaks, mida tasutakse ettemaksu korras iga kuu saadud arve alusel. Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolina saab lapsevanem Maksuametile deklaratsiooni esitades maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud koolituskulud.

Õppekava ained

 • Kellade ansamblimäng – grupi suuruseks 8-15 õpilast.
 • Solfedžo – tegeletakse noodiõppe ja muusika teoreetilise analüüsiga. Abivahenditena on kasutusel käsikellad. Grupi suuruseks maksimum 20 õpilast.
 • Klaverimäng –  õpe toimub 2-3 õpilasest koosnevates gruppides (klassis on 3 klaverit).